Banner

Varta Notstrombox Element Backup

230 V I 3 x Schukosteckdosen I einfache Installation I schwarzstartfähig I